Nina Llewellyn Ziv Lim at Lujille Ardaine Pascua


Tagalog man ang pinakakilalang wika sa Pilipinas, marami pa ring mga salita sa lengguwaheng ito ang hindi gaanong pamilyar para sa karamihan. Narito ang 30 salitang Tagalog na maaaring pandagdag sa inyong bokabularyo. 
Larawan mula sa The Random Things Channel 1. Marilag - maganda

 2. Katipan - romantikong kapareha ng isang tao

 3. Marahuyo - pagkaakit ng isang tao sa kagandahan ng bagay o isa pang tao

 4. Pagsamo - ang akto ng pagmamakaawa; maaari ring tumukoy sa paghingi ng tulong sa pamamagitan ng panalangin

 5.  Balintataw - ang itim na bahagi ng mata na dinadaanan ng liwanag tungo sa retina

 6. Kinaiya - mga katangiang taglay ng isang tao na bumubuo sa kaniyang pagkatao

 7. Sapantaha - kutob o palagay; ang kolokyal na salitang kadalasang ginagamit para rito ay ang terminong “akala”

 8. Samyo - salitang hindi na kadalasang ginagamit na nangangahulugang halimuyak

 9. Kalinaw - kapayapaan

 10. Asikot - makalumang salitang Tagalog na tumutukoy sa taong pakalat-kalat

 11. Awon - pormal na salitang Tagalog na maaaring gamitin panghalili sa salitang “oo”

 12. Kalatas - binigkas o nakasulat na paraan ng pakikipagkomunikasyon na karaniwang para sa pangkat ng mga tao

 13. Wingkag - pwersahang pagbukas ng kandado gamit ang isang baras

 14. Tunggak - pag-angat ng ulo ng ahas o ng ulo ng isda mula sa tubig

 15. Kinaadman - kaalaman

 16. Alpas - ang akto ng paglaya o makapag-maluwag

 17. Alibugha - iresponsable; walang pakundangan sa paggastos ng salapi o yaman

 18. Luningning - liwanag o ningning

 19. Katampalasanan - kabastusan,kasamaan at kalokohan

 20. Parikitan - ang pagandahin ang isang bagay

 21. Pasinaya - pagtatalaga sa tungkulin

 22. Yamot - inis o walang pasensya

 23. Humaling - pagkakaroon ng matinding pagmamahal o damdamin sa isang tao o bagay

 24. Baldog - pagkauntog o pagtama ng katawan sa lupa ng hindi inaasahan

 25. Ungkat - pagbanggit ng mga bagay o salita na nakalipas na

 26. Talastas -  pagpapalitan ng impormasyon o kaalaman

 27. Sinupin - pagtago o pag-ayos

 28. Pagdarahop - pagkagutom o kahirapan

 29. Pahimakas - isang huling paalam o salita

 30. Kilatis - ang pagkilala o pagsusuri